ادبیات فارسی

شرح فعالیت های گروه آموزشی ادبیات فارسی متوسطه فریمان

توضیح یک مطلب دستوری

همکار گرامی تمام میانوندها واژه ها را مشتق مرکب می کنندمثال الف درگوناگون۲.تا در سرتاسر۳.و در رفت وامد
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ساعت 10:11  توسط گروه ادبیات   |