توضیح یک مطلب دستوری چهارشنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۱ 10:11
همکار گرامی تمام میانوندها واژه ها را مشتق مرکب می کنندمثال الف درگوناگون۲.تا در سرتاسر۳.و در رفت وامد
نوشته شده توسط گروه ادبیات   | لینک ثابت |